Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 48a, 58-540 Karpacz.

1 Informujemy, że wyznaczony został inspektor ochrony danych: Artur Wojtaszczyk, w sprawie danych osobowych możesz kontaktować się pod adres e-mail: artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl

2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji czynności statutowych:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w szczególności:
  -Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  -Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

4. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzania danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia RODO.

6. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do rekrutacji oraz uczęszczania do Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji załatwienie sprawy lub niemożliwość zawarcia umowy.
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.